Regulamin serwisu Giełda-Eventów.pl

 1. Dział: Postanowienia ogólne.
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Bilet- dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu serwisu GE potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.
   2. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.
   3. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.
   4. Konto – dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe takie jak data urodzenia oraz swój Nick. W Serwisie są dostępne 3 rodzaje kont: Sponsor, Organizator oraz Użytkownik.
   5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.
   6. Serwis – portal Giełda Eventów, dostępny pod adresem gielda-eventow.pl
   7. System- programy/aplikacje oferowane i udostępniane przez GE wspierające procesy organizacji/ wydarzeń i uczestników, sprzedaży biletów, fakturowania.
   8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
   9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu,
   10. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
   11. Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem gielda-eventow.pl, to jest firma Giełda Eventów Elżbieta Fijołek (w skrócie GE), Gałęzów 14, 23-100 Bychawa, Regon 061408707, NIP 7132919206, woj. lubelskie.
   12. Wydarzenie- zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie w szczególności eventy, konferencje, imprezy promocyjne, kulturalne, integracyjne, koncerty, festiwale i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.
   13. Profil– oznacza określone odpowiednie o wydarzeniu lub firmie informacje zamieszczonej według określonego schematu z wybranymi informacjami oraz maksymalnie 5 znakami graficznymi (np. logo) lub zdjęciami.
   14. Notowania– wyniki z zebranych głosów Użytkowników na dany Profil. Będą one wyświetlane w postaci graficznej, czyli wykresów.
   15. Klub Sponsora– część serwisu poświęcona podmiotom gospodarczym aktywnie wspierającym podmioty organizujące wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym itp. W formie sponsoringu, jako narzędzia PR.
   16. Oferta– stanowi usługi świadczone przez Właściciela poza serwisem gielda-eventow.pl
  2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.
 2. Dział: Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu.
  1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
   1. głosować na umieszczone w Serwisie profile, czyli nadawać im oceny w skali od 1 do 10, gdzie 1- oznacza ocenę słabą, zaś 10- ocenę najlepszą,
   2. pisać komentarze do zamieszczonych profili oraz aktualności,
   3. zgłaszać swoje wydarzenia lub firmę do stworzenia ich Profili w Serwisie poprzez formularz kontaktowy,
   4. zgłaszać swoją firmę do Klubu Sponsora poprzez formularz kontaktowy,
   5. rejestracji konta w Serwisie,
   6. kontaktowania się z Właścicielem za pomocą formularza kontaktowego,
   7. brać udział w konkursach,
   8. kupna biletów na wydarzenia.
  2. Usługi dostępne w Serwisie mają charakter darmowy lub odpłatny.
  3. Głos na dany Profil (Eventu lub Sponsora) można zmienić w dowolnym momencie. Jeśli Właściciel uzna, że ta opcja jest używana nadmiernie w celu zakłócenia wyników głosowania przez danego Użytkownika, ma prawo zablokować jego konto. Zablokowanie konta odbędzie się po uprzednim kontakcie mailowym z Użytkownikiem.
  4. Notowania poszczególnych Profili będą widoczne dla wszystkich Użytkowników zarówno zalogowanych, jak i niezalogowanych. Jednakże oddawać głosy i korzystać z Forum dyskusyjnego mogą wyłącznie zalogowani Użytkownicy.
  5. Właściciel zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług odpłatnych od Usług darmowych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  6. Użytkownik nie może zostać obciążony opłatą za Usługę odpłatną, na której otrzymywanie nie wyraził wyraźnej zgody.
  7. Właściciel zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez Właściciela na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług płatnych w ciągu 30 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.
  8. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.
 3. Dział: Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności
 4. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies,
  3. konto poczty e-mail.
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 9. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.).
 11. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik zo­bo­wią­zuje się za­spo­koić te rosz­czenia w ca­łości, a w razie sporu są­do­wego — po­kryć rów­nież koszty postępowania).
 12. Użytkownikowi zakazuje się wprowadzania do systemu treści o charakterze bezprawnym.
 13. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu.
 14. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 15. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 16. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.
 17. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W miarę możliwości Właściciel zobowiązuje się do wcześniejszej publikacji terminu i przewidywanego czasu trwania prac konserwacyjnych na łamach Serwisu.
 18. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
 19. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 20. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 21. Dział: Pośredniczenie w sprzedaży biletów.
 22. W zakres świadczonych usług wchodzą również:
  1. pośredniczenie w sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora;
  2. możliwość zakupu Biletu od Organizatora oraz rejestracji wydarzenia na stronie internetowej GE.
 23. Rejestracja przez Organizatora w serwisie GE oznacza akceptację Regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy Właścicielem a Organizatorem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 24. GE świadczy usługę udostępniania oprogramowania wspierającego procesy: rejestracji wydarzeń i uczestników, opracowania i reklamy strony internetowej Wydarzenia, obsługi sprzedaży Biletów i tworzenia faktur wystawianych przez Organizatorów, prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów, zarządzanie wiadomościami e-mail,  nadzór wejścia na wydarzenie.
 25. GE oferuje również usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.
 26. W zakresie sprzedaży biletów na poszczególne Wydarzenie umowa zawierana jest wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem i Organizatorem. W tym wypadku stroną umowy nie jest GE.
 27. GE działający uprawniony jest udostępnić System, bez pośredniczenia przy sprzedaży Biletów. W takim przypadku, w celu przyjmowania płatności za sprzedane Bilety, Organizator wykorzystuje rachunek bankowy, udostępniany przez jednego ze wskazanych przez GE dostawców usług płatniczych.
 28. W wypadku zawarcia przez Organizatora umowy z GE o pośrednictwo przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora środki pieniężne za sprzedane Bilety przyjmowane są przez GE i po potrąceniu prowizji w wysokości 7% (łącznie z opłatami za usługę) od każdego sprzedanego biletu przekazywane Organizatorowi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia zakończenia Wydarzenia, na zasadach określonych poniżej. Bilety tworzone są przez GE i przesyłane w formie elektronicznej Kupującemu Bilet.
 29. Wynagrodzenie za usługę będzie pobierane na zasadach i w terminach określonych w Cenniku.
 30. W wypadku odwołania bądź zmian wydarzenia, na które GE dokonała sprzedaży co najmniej jednego biletu, Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania GE o zaistniałym zdarzeniu. Informacja winna być przesłana w formie pisemnej na wskazany w regulaminie adres właściciela.
 31. W przypadku wykonywania usługi o której mowa w pkt 1- 9 niniejszego § GE dokonuje księgowania płatności za sprzedane bilety. Organizator upoważnia GE jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu. Otrzymane z tytułu sprzedaży biletów środki pieniężne, GE po potrąceniu należnego wynagrodzenia (określonego w cenniku), zobowiązuje się przekazać Organizatorowi w terminie 10 dni od dnia zakończenia realizacji usługi/ zakończenia wydarzenia. Przedmiotowe środki przekazane będą w formie przelewu bankowego na wskazany przez Organizatora nr rachunku bankowego.
 32. Tytułem sprzedaży biletów oferujemy niżej wymienione formy płatności:
  1. przelew on-line- usługa płatności on- line z banku posiadającego usługę tego rodzaju, płatność wykonywana za pośrednictwem transferuj.pl
  2. przelew off-line- tradycyjny przelew bankowy wykonywany na rachunek GE.
 33. W terminie 10 dni od dnia zakończenia bądź odwołania wydarzenia GE zobowiązuje się do wystawienia Organizatorowi stosownej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia następuje poprzez potrącenie jego wartości ze środków pieniężnych otrzymanych tytułem sprzedaży biletów.
 34. W wypadku odwołania wydarzenia wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet ponosi Organizator. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, w wypadku zażądania przez Kupującego Bilet zwrotu środków Organizator zobowiązuje się do zwrotu środków Kupującemu Bilet.
 35. Wskutek zakupu Biletu na Wydarzenie przez Kupującego Bilet lub rejestrację na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek zobowiązaniowy wyłącznie pomiędzy Organizatorem a Kupującym Bilet lub Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.
 36. GE oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń, chyba że w warunkach organizacji poszczególnego Wydarzenia określono inaczej. GE zobowiązuje się do udostępnienia Systemu Organizatorom a w wypadku określonym w ust. 1 nineijszego działu, dokonuje czynności również jako agent na rachunek Organizatora Wydarzenia.
 37. Kupujący Bilet wskutek zaakceptowania miejsca wskazującego na dyspozycje zakupu biletu zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia oraz zaakceptowanie niniejszego
 38. Kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 39. Jeżeli w związku z wykonywaną usługą Organizator zmieni przedmiot usługi, a zmiana ta ma istotny wpływ na kształt bądź nakład GE niezbędny do rzetelnego wykonania usługi, GE ma prawo do modyfikacji należnego wynagrodzenia. Nowa wycena stanowi ofertę zawarcia umowy o zmienionej treści, od której przyjęcia uzależnione jest dalsze świadczenie usługi przez GE. W przypadku niewyrażenia zgody na zawarcie umowy w zmienionej treści, Organizator ma prawo do wypowiedzenia zawartej umowy, jednakże GE zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości kosztów poniesionych w związku umową wypowiedzianą przez Organizatora. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić wraz z przekazaniem informacji o niewyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści. Niewyrażenie zgody na zawarcie umowy o zmienionej treści oraz brak wypowiedzenia dotychczasowej umowy oznacza, iż GE jest obowiązana do świadczenia usługi w pierwotnym jej kształcie, tzn. bez uwzględnienia modyfikacji przedmiotu usługi wskazanej przez Uczestnikowi/ Organizatorowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), w terminie 14 dni przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem następujących przypadków:
 40. jeżeli Uczestnik/Organizator wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GE, GE nie jest zobowiązana do zwrotu Uczestnikowi/Organizatorowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 41. Uczestnik/Organizator ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (GE nie wyraża zgody na ich poniesienie);
 42. jeżeli Uczestnik/Organizator wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, tym wypadku kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny.
 43. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy GE zwróci Uczestnikowi/ Organizatorowi otrzymaną przez Uczestnika/Organizatora cenę w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 regulaminu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GE została poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności GE dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Uczestnika/Organizatora użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Uczestnik/ Organizator nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 44. Zawierając umowę o świadczenie Usług Uczestnik/Organizator będący konsumentem wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez GE przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy, o czym jest mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). W związku z powyższym Uczestnikowi/Organizatorowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 45. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której GE wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 46. Uczestnik/Organizator może odstąpić od umowy, składając GE oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 47. GE zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy również drogą elektroniczną, w tym wypadku klient może także odstąpić od umowy:
 48. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy;
 49. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej GE wysyłając stosowne oświadczenie na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@gielda-eventow.pl
 50. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, GE prześle niezwłocznie Uczestnikowi/Organizatorowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 51. Odpowiedzialność dotycząca poszczególnego Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
 52. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności każdorazowo określane są przez Organizatora. GE nie ponosi odpowiedzialności za jakość tych informacji.
 53. Nazwę, adres a także pozostałe dane identyfikujące Organizatora, Kupujący Bilet może uzyskać w Systemie.
 54. GE nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Bilet.
 55. Bezzwłocznie po otrzymaniu płatności od Kupującego Bilet, GE wysyła Bilet na wskazany adres e-mail Kupującego.
 56. W przypadku odwołania/zmiany warunków wydarzenia (w tym zmiana daty bądź miejsca), Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.
 57. Dział: Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu
 58. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.
 59. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
 60. Użytkownik może zmienić rodzaj konta, za zgodą Właściciela. Jest to uzależnione rodzajem wykonywanej działalności i informacji zamieszczanych na Serwisie.
 61. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 62. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 63. Właściciel zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.
 64. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 65. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.
 66. Użytkownik może także skorzystać z oferty Firmy oferowanej poza Serwisem. Jej szczegóły znajdują się pod adresem https://www.gielda-eventow.pl/dla-firm/. Kontakt do Właściciela jest podany w Zakładce Kontakt lub jej możliwy poprzez Formularz Kontaktowy.
 67. Dział: Reklamacje
  1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@gielda-eventow.pl lub poprzez Formularz Kontaktowy dostępny pod adresem https://www.gielda-eventow.pl/kontakt/, bądz też drogą pocztową na adres: Giełda Eventów Elżbieta Fijołek, ul. Farmaceutyczna 13, 20-706 Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail).
  3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Właściciel powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.
  6. Właściciel nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.
  7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.
 68. Dział: Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Elżbieta Fijołek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Giełda Eventów (w skrócie GE), Gałęzów 14, 23-100 Bychawa, Regon 061408707, NIP 7132919206, woj. lubelskie.
  2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną), celach marketingowych, możliwość korzystania z jego opcji i konkursów, prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu, obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila korespondencję.
  3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego Konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: biuro@gielda-eventow.pl lub też pocztą na adres: Giełda Eventów Elżbieta Fijołek, ul. Farmaceutyczna 13, 20-706
  4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w pkt. 3, a także by Właściciel mógł realizować pozostałe cele wskazane w pkt. 6 Działu IV.
  5. W ramach Serwisu Właściciel przetwarza następujące dane: nick (login), adres e-mail, imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
  6. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
  7. Właściciel spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zgłosił do rejestracji wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  8. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
  9. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
  10. Właściciel informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
  11. Właściciel informuje, że każdy plik umieszczony w Serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami – loginem Użytkownika, datą jego umieszczenia oraz numerem IP komputera, z którego został umieszczony.
  12. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  13. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
  14. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane Użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej (np. pokazywanie reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).
  15. Ponadto Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy Użytkownik odwiedza strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedził Użytkownik (na przykład, jeśli przeglądane były strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie). System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Istnieje w każdej chwili możliwość wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.
  16. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Nie będzie można między innymi tworzyć i logować się do własnego Konta.
  17. Właściciel informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
  18. Pole wyszukiwania w Serwisie („Szukaj”) zostało opracowane przez firmę Google Inc („Google”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka prywatności firmy Google (dostępna pod adresem http://www.google.pl/privacy.html) będzie stosowana podczas korzystania z opcji „Szukaj”, a korzystając z tej opcji Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Google.
 69. Dział: Przepisy końcowe
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.2016r.
  2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym https://www.gielda-eventow.pl/regulamin/
  3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu o czym powiadomi Użytkowników poprzez publikację na stronie gielda-eventow.pl/regulamin. Zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji na stronie www.gielda-eventow.pl/regulamin i obowiązują wyłącznie w stosunku do umów zawartych po dniu wejścia w życie danej zmiany niniejszego Regulaminu.
  4. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  5. W sprawach  nieuregulowanych  Regulaminem  zastosowanie  mają  powszechnie obowiązujące  przepisy  prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługobiorcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
  7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
  8. Strony mogą dokonać zmiany, wyłączenia, ograniczenia stosowania w stosunkach pomiędzy nimi niniejszego Regulaminu.