• Chcesz rozwijać swoje zainteresowania?
 • Chcesz mieć gwarancję zatrudnienia po studiach?
 • ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU!

Kto może zostać stypendystą?

Stypendystą może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. Studentka / Student co najmniej III semestru studiów wyższych na kierunku informatyka lub pokrewnym.
 2. Uzyskała średnią ocen nie niższą niż 4,0 w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium.
 3. Posiada wysoko rozwinięte kompetencje osobowościowe (komunikatywność, współpraca w zespole, kreatywność).
 4. Charakteryzuje się chęcią rozwoju osobistego i zawodowego.
 5. Legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 6. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu).

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie (wystawione przez uczelnię), że kandydat na Stypendystę jest studentem określonego roku i kierunku studiów.
 2. Zaświadczenie (wystawione przez uczelnię) o średniej ocen z semestru poprzedzającego moment składania wniosku.
 3. Kserokopię dowodu osobistego.
 4. Oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań związanych z zatrudnieniem u innego pracodawcy po zakończeniu studiów (załącznik nr 3).
 5. Curriculum Vitae.
 • 31 sierpnia 2016 – termin nadsyłania wniosków
 • 30 września 2016 – rozstrzygnięcie rekrutacji

PROGRAM STYPENDIALNY