Bądź jednym z 35 przedsiębiorstw w Polsce, które mogą skorzystać z nowego
podejścia w zarządzaniu firmą.
Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają bezpłatne całodniowe szkolenie na
temat zarządzania, a także uzyskają możliwość uczestnictwa w fazie
pilotażowej (wdrożenia) w ramach projektu ROSIE. W skład pilotażu wchodzi
indywidualna diagnoza firmy oraz opracowanie strategii działania, w tym
ewentualnych usprawnień dotychczasowych działań oraz wdrożenia nowego planu
działania.
Dzięki szkoleniu oraz wdrożeniu Programu uczestniczące przedsiębiorstwa będą
mogły:
 wprowadzać na rynek bardziej zrównoważone produkty i usługi
 skuteczniej reagować na potrzeby klienta, rozwijać możliwości poszukiwania
pomysłów na innowacyjne produkty i usługi w odpowiedzi na pojawiające się
potrzeby i/lub wyzwania społeczne
 osiągnąć wyższy poziom akceptacji ryzyka, przejrzystości i dialogu
w środowisku biznesowym oraz lepszych relacji z instytucjami
 przygotować się do przestrzegania nowych, obowiązkowych wymogów
w zakresie zrównoważonego rozwoju i/lub dobrowolnych standardów
 budować większą świadomość wśród nabywców i zwiększać lojalność
klientów
 rozwijać podejście do już istniejącej strategii firmy, a następnie
komunikować swoje podejście w sposób godny zaufania
 przygotować się do ubiegania o dotacje finansowane przez UE
 podnieść poziom kultury organizacyjnej firmy – standardy postępowania
wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to
unikać kosztów „złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na kształtowanie
kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności
i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych
 wpływać na wzrost zainteresowania inwestorów – kredytodawcy są bardziej
zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz
dobrych wyników finansowych zarządzane w sposób przejrzysty
odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla
wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej
wiarygodności społecznej
 zwiększać lojalność konsumentów i interesariuszy – wzrost świadomości
społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni
także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa
konsumentów zwraca uwagę na „ekologiczność” produktu lub usługi,
przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności w procesie jego
wytworzenia oraz ogólną reputację firmy
 poprawiać relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – udział firmy w
życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych
inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe
funkcjonowanie, umożliwia także jej trwałe zakorzenienie się w społeczności

i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz
samorządowych
 wzrost konkurencyjności – przejrzysta polityka może być jednym ze
sposobów budowania swojej pozycji na rynkach, gdzie oczekiwania
dotyczące spełniania konkretnych standardów są bardziej oczywiste.
 kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników –
pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy
widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych –
również dla nich – problemów społecznych.
 pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników – gdy poprawie ulega
wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa
się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć
nowych i zatrzymać najlepszych pracowników

Szzcegółowe informacje znajdują się na stronie
http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/wez-udzial-w-bezplatnym-szkoleniu-nt-
zarzadzanie-w-zakresie-odpowiedzialnych-innowacji
Uczestnik naboru powinien złożyć dokumenty do dnia 30 maja 2018 r.
osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego lub przesyłką kurierską na

adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej

ul. Grottgera 4
20-029 Lublin
Otwarte Zaproszenie „ROSIE”
Adres e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl
(w przypadku pytań tel. 81 537 16 21)