Twój pomysł na firmę nie jest zły!

Można mówić o wielu powodach, które składają się na trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej lub porażkę w biznesie. Zaczynając od problemów finansowych, przez uwarunkowania prawne i rynkowe do których trzeba się dopasować i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Występuje także szereg innych czynników takich jak obawa przed zmianą, brak kompetencji w niektórych obszarach, w których potrzebny jest doradca/mentor, problemy z diagnozowaniem stanu firmy, niska świadomość tego kiedy mówić o swoich problemach czy brak odwagi, aby w ogóle o nich mówić. Oprócz tego pojawia się symptom zwlekania z działaniem i zbyt późnej reakcji.

Z drugiej strony uwidacznia się inna sfera problemów m.in. gdy przedsiębiorca staje przed problemem pozyskania środków finansowych jeśli znajduje się w trudnej sytuacji. W przypadku ofert bankowych – niechętnie udzielane są pożyczki osobom nieposiadającym historii kredytowej oraz których projekty charakteryzują się znacznym ryzykiem niepowodzenia. Warunki udzielania pomocy publicznej jak również de minimis powodują, iż nie jest ona udzielana przedsiębiorcom w trudnych warunkach czy też w stanie bankructwa. W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych  przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne: kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, leasing, pożyczki. Oferta jest jednak w większości dostępna dla osób rozpoczynających działalność, samozatrudnionych i mikro-przedsiębiorców. Co więc należy zrobić?

 

Reborn wsparcie dla przedsiębiorców

 

Dochodowy biznes dzięki REBORN

Województwo Lubelskie, jako pierwszy region w Polsce, starając się uzupełnić w/w lukę oraz wychodząc naprzeciw problemom przedsiębiorców w trudnej sytuacji przystąpiło do projektu REBORN realizowanego przez 6 podmiotów z terenu Unii Europejskiej, a finansowanego w ramach programu Interreg Europa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Agencja finansowa FILSE w regionie Liguria (Włochy) – lider projektu, CEEIM European Centre of Enterprises and Innovation (Hiszpania), AEI Agency for Enterprises and Innovation (Belgia), IFKA (Węgry), Region Zachodnia Macedonia (Grecja) oraz Województwo Lubelskie zamierzają wspólnie wypracować rozwiązania wspierające re-starterów.

Temat przewodni projektu REBORN odpowiada na dość nowy, trudny i rzadko dotychczas poruszany w polskich realiach wątek dotyczący tzw. polityki drugiej szansy, lub też inaczej polityki nowej szansy. Polityka ta związana jest z wypracowaniem takich działań, które pozwolą na wczesne ostrzeganie o ewentualnych trudnościach w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednocześnie zaproponuje system ułatwień dla przedsiębiorców, których firmy zostały zlikwidowane w wyniku porażki biznesowej poprzez ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wspomniana polityka stanowi szansę na ograniczenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw i przeciwdziałanie negatywnym skutkom tego zjawiska takim jak negatywny wizerunek w otoczeniu.

Jaki biznes z tym REBORNem? Cele projektu

Celem współpracy regionów partnerskich projektu REBORN jest zbudowanie sprzyjającego klimatu wokół wysiłków, jakie podejmują przedsiębiorcy wobec kryzysu w firmie oraz wokół działań zmierzających do przeciwdziałania stygmatyzacji osób doświadczonych porażką biznesową. Nacisk w projekcie położony jest również na działania popularyzujące nowe podejścia do kwestii upadłości przedsiębiorstw. Podejście to polega na zainicjowaniu zmiany sposobu myślenia i postrzegania porażki biznesowej w środowisku przedsiębiorców oraz w społeczeństwie jako naturalnego etapu procesu uczenia się i doskonalenia, na którym można oprzeć przyszły sukces w biznesie i innych dziedzinach życia. Porażka powinna być traktowana jako lekcja i bagaż cennego doświadczenia zwiększającego szansę powodzenia w przyszłości.

Projekt REBORN ma pomóc usprawnić współpracę pomiędzy poszczególnymi aktorami  (naukowcami, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, administracji publicznej) w taki sposób, aby tworzyć pole dialogu i współpracy pozwalające dostosować narzędzia wsparcia do potrzeb przedsiębiorców i uwarunkowań występujących w regionie. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa nie tylko możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w krajach uczestniczących w projekcie, ale także współpraca z partnerami w regionie. Dotychczas zdiagnozowana została sytuacja  w kraju oraz w województwie w zakresie polityki nowej szansy oraz przeanalizowane zostały jej słabe i mocne strony. Prace te zostały wykonane z dużym zaangażowaniem regionalnych partnerów uczestniczących w posiedzeniach Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI). Ponadto odbyły się spotkania instytucji publicznych oraz otoczenia biznesu kierujących swoje oferty do przedsiębiorców (tworzących RGI) oraz odbiorców tych usług, a więc przedsiębiorców.

W nowym roku – 2018 planowany jest kolejny cykl spotkań, do których uczestnictwa zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką projektu. Zapraszamy instytucje oferujące swoje wsparcie dla firm jak i samych odbiorców – przedsiębiorców, do włączenia się w realizację projektu i wspólne wypracowanie narzędzi, które dzięki implementacji tego projektu będą mogły zostać wprowadzone w województwie lubelskim.

Dowiedz się więcej i ożyw własny biznes!

Ogólne informacje o projekcie, dane kontaktowe a także aktualności dotyczące kolejnych realizowanych działań można znaleźć na stronie projektu: https://www.interregeurope.eu/reborn,  Portalu Gospodarczym Województwa Lubelskiego: http://invest.lubelskie.pl/pl/reborn, stronie poświęconej Regionalnej Strategii Innowacji: www.rsi.lubelskie.pl oraz w mediach społecznościowych: Twitter @EUReborn.

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest Elżbieta Szulc-Wałecka, pracownik Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL, e- mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013