Biznes Lubelskie to inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego, której celem jest wzmocnienie współpracy na rzecz obsługi eksporterów i inwestorów. W ramach świadczonych usług Biznes Lubelskie aktywnie współpracuje z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu z terenu województwa lubelskiego. System współpracy zakłada centralizację na poziomie województwa i jednoczesną kooperację na trzech szczeblach samorządu. Dzięki przyjętej strukturze system obsługi przedsiębiorców jest innowacyjny i efektywny. Liderem systemu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Przyjęta struktura pozwala na intensyfikację współpracy różnych instytucji na rzecz wsparcia eksportu i przyciągania inwestycji.

Zespół Biznes Lubelskie składa się z pilotów inwestycyjnych, pracowników wspierających eksport oraz zespołu PR. Działania zespołu Biznes Lubelskie, koncentrują się na kompleksowej obsłudze przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem inwestycji oraz eksportem towarów.

Kontaktując się z zespołem Biznes Lubelskie inwestor otrzymuje informację o dostępnych terenach inwestycyjnych, ulgach i zachętach podatkowych, możliwości dofinansowania inwestycji z UE, informacje o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, zasobach ludzkich                     w województwie, wynagrodzeniach, nieruchomościach itp. Eksporter zaś otrzymuje pomoc      w doborze rynku zbytu, przewozie towarów, przekazywane są informacje celne, dotyczące wymaganych opłat, warunków sprzedaży, certyfikatów itp., dotyczące analizy rynków eksportowych, bazy kooperantów itp.

Świadczona przez Zespół pomoc udzielana jest z uwzględnieniem specyfiki działalności gospodarczej prowadzonej przez danego przedsiębiorcę. Działania zespołu opierają się tylko na aktualnych danych czerpanych na podstawie szczegółowej analizy sytuacji gospodarczej      i identyfikacji rynku. Zapewnia to wymierność podejmowanych działań.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: http://invest.lubelskie.pl/.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Centrum Obsługi Inwestora

tel. 81 537 16 11, coi@lubelskie.pl
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

tel. 81 537 16 15, coie@lubelskie.pl