Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

Carnaval Sztukmistrzów 2020: “Incydent polski” | Lublin

17 września: 00:00 - 30 września: 00:00

Event Navigation

Średnia ocena

10,00
1 Punkt2 Punkty3 Punkty4 Punkty5 Punktów6 Punktów7 Punktów8 Punktów9 Punktów10 Punktów
Loading...Loading...
*** Please scroll down for English ***
Carnaval Sztukmistrzów: “Incydent polski”
17-20 września | na żywo, Lublin
21-30 września | online
➡️ Festiwal odbędzie się na żywo! Jedenasta, wyjątkowa jak cały rok 2020, edycja Carnavalu Sztukmistrzów skupi się na polskich premierowych spektaklach cyrkowych. Festiwal pod nazwą „Incydent Polski” odbędzie w terminie 17-20 września na kilku scenach plenerowych. Szczegółowe informacje o cenach i sposobie zakupu biletów opublikujemy już niebawem na stronie internetowej festiwalu: www.sztukmistrze.eu
➡️ Zagramy też on-line! Od 21 września zarejestrowane występy będziemy prezentować w formule festiwalu on-line. Codziennie będzie można obejrzeć jeden spektakl.
➡️ Niestety nie spotkamy się z buskerami na występach ulicznych, ale będziemy mogli oglądać ich podczas 4 specjalnych pokazów na dedykowanej scenie plenerowej.
➡️ Urban Highline Festival odbędzie się w nieco ograniczonej formule.
🔹🔹🔹
W obliczu epidemii koronawirusa artyści, organizatorzy i ludzie kultury znaleźli się w trudnej sytuacji. Zmuszeni zostaliśmy do zatrzymania mocno już zaawansowanych prac nad 11. edycją Carnavalu Sztukmistrzów, gdyż festiwal w dotychczasowej formule dużej imprezy ulicznej, z bogatym programem zagranicznym, nie byłby bezpieczny dla widzów. Ograniczenia epidemiczne nie pozwoliły też na utrzymanie planowanego terminu i kształtu festiwalu.
Jako twórcy i organizatorzy największego festiwalu sztuki nowego cyrku w Polsce postanowiliśmy skupić się na tym, co stanowi jedną z głównych misji festiwalu od początku jego istnienia, czyli aktywnym wspieraniu polskich artystów zajmujących się cyrkiem współczesnym. Tym samym tegoroczna edycja Carnavalu Sztukmistrzów odbędzie się w formule showcase’u polskich produkcji cyrku współczesnego, w skali jakiej jeszcze nie było.
Zapraszamy na jedenastą, absolutnie wyjątkową, jak cały rok 2020, edycję Carnavalu Sztukmistrzów, w której główną rolę odegrają polskie premierowe spektakle cyrkowe. Festiwal pod nazwą „Incydent Polski” odbędzie w terminie 17-20 września na kilku scenach plenerowych.
Nazwa odnosi się do nagłej i niespodziewanej sytuacji, w której jako organizatorzy międzynarodowego festiwalu się znaleźliśmy, ale jest też symbolicznym rozpoczęciem poszukiwań tzw. charakteru polskiej sceny cyrkowej. Jednocześnie pokładamy wiarę, że pojedynczy i nagły incydent przerodzi się w pierwsze w Polsce regularne forum prezentacji polskich współczesnych spektakli cyrkowych. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się też do dynamicznego rozwoju tej dziedziny sztuki performatywnej w Polsce i poprzez współpracę m.in z międzynarodową platformą Circus Next, zyskania również szerszego rozgłosu międzynarodowego.
W związku z powyższym mamy nadzieję, że ten rok kryzysu jest też szansą – stanie się rokiem intensywnego rozwoju branży i zaowocuje wieloma dobrymi spektaklami, które w kolejnych sezonach ruszą w Polskę i świat.
W programie festiwalu Carnaval Sztukmistrzów „Incydent Polski” znalazły się spektakle i pokazy plenerowe w różnej skali – od jednoosobowych występów o charakterze buskerskim do dużych realizacji teatralnych. Wśród nich są dwie produkcje laureatów konkursu na cyrkowy spektakl plenerowy, który został przez nas zainicjowany i przeprowadzony na początku tego roku oraz pięć propozycji konkursowych z najwyższą punktacją i trzy nadesłane poza konkursem.
Obecnie w fazie produkcji znajduje się 10 spektakli, których dwukrotne pokazy zobaczymy we wrześniu. Publiczność lubelska będzie mogła oglądać je na żywo w dniach 18-20 września. Po prezentacjach odbędą się rozmowy i spotkania z twórcami. Natomiast od 21 września zarejestrowane występy będziemy prezentować w formule festiwalu on-line. Codziennie będzie można obejrzeć jeden spektakl.
„Incydent Polski” to też wyjątkowa okazja do spotkania i integracji środowiska polskich artystów cyrkowych, gdyż współpracujemy z artystami z różnych stron Polski: Szczecin, Wrocław, Warszawa, Olsztyn, Lublin. Podczas festiwalu chcemy zaprezentować artystom biorącym udział w festiwalu możliwości dalszego rozwoju i przebijania się na sceny międzynarodowe. Okazją do tego będzie spotkanie informacyjne, poświęcone jednemu z najbardziej prestiżowych konkursów międzynarodowych adresowanych do twórców i artystów cyrku współczesnego – Circus Next, którego Warsztaty Kultury są polskim przedstawicielem. Polscy artyści dowiedzą się jak wygląda proces naboru i oceny wniosków oraz proces produkcji spektakli realizowany w ramach programu Circus Next.
Premiery spektakli to główna oś tegorocznego festiwalu, nie zapominamy jednak o ludycznym charakterze festiwalu i występach buskerskich, które bywalcy Carnavalu dobrze znają i czekają na nie co rok. Niestety nie spotkamy się z buskerami na występach ulicznych, ale będziemy mogli oglądać ich podczas 4 specjalnych pokazów na dedykowanej scenie plenerowej.
Kolejny nieodłączny punkt programu Carnavalu to Urban Highline Festival, który ze względu na pandemię odbędzie się jednak w nieco ograniczonej formule.
Przestrzenie, w których realizujemy spektakle tegorocznej edycji Carnavalu Sztukmistrzów mają charakter półotwarty i muszą spełniać określone wymogi ze względu na reżimy sanitarne. Będą to: Dziedziniec Zamku Lubelskiego, patio Warsztatów Kultury w Lublinie, podwórko Wydziału Pedagogiki UMCS, Scena Browaru Perła.
Szczegółowe informacje o cenach i sposobie zakupu biletów opublikujemy już niebawem na stronie internetowej festiwalu: sztukmistrze.eu
🔹🔹🔹
Organizator:
Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
http://www.warsztatykultury.pl/
http://sztukmistrze.eu
🔹🔹🔹
Carnaval Sztukmistrzów: “The Polish Incident”
17-20 September | live, Lublin
21-30 September | online
➡️ Our festival will take place live! The 11th edition of Carnaval Sztukmistrzów, as unique as the entire year 2020, will focus on premieres of Polish circus shows. The festival, under the name “The Polish Incident”, will take place between 17-20 September on several outdoor stages. More information about ticket prices and purchases will be published very soon on the festival’s website at www.en.sztukmistrze.eu
➡️ We will also go online! From 21 September, the recorded performances will be presented in the online festival. You will be able to watch one show every day.
Sadly, we will not meet buskers at street performances, but we will watch them during Backyard Circus shows, which this year will not follow the itinerant format but will take place four times in one place
➡️ Urban Highline will be a little limited this year.
🔹🔹🔹
In the face of the coronavirus pandemic, artists, promoters and people associated with culture have been put in a difficult position. We have been forced to stop the very advanced progress on the 11th Carnaval Sztukmistrzów, as the festival in its current format of a large street event, featuring many foreign artists, wouldn’t have been safe for the audience. The epidemic restrictions have prevented us from keeping the planned date and form of the festival.
As the creators and organisers of the largest new circus festival in Poland we have focused on what has been one of the main objectives of the festival since its inception, that is actively supporting Polish artists involved in the contemporary circus. Thus, this year’s edition of Carnaval Sztukmistrzów will take the form of a showcase of Polish contemporary circus productions on a scale that has never been seen before.
We want to invite you to the 11th edition of Carnaval Sztukmistrzów, as unique as the entire year 2020, in which the focus will be on premieres of Polish circus shows. The festival with the name “The Polish Incident” will take place between 17-20 September on several outdoor stages.
The name refers to the sudden and unexpected situation, in which we have found ourselves as the organisers of an international festival, but it’s also a symbolic beginning of the search for the so-called character of Polish circus scene. We believe that the single and sudden incident will transform into the first ever in Poland, regular forum for presenting contemporary Polish circus shows. We are convinced that it will also lead to the dynamic development of this field of performative arts in Poland and thanks to the cooperation, among others, with the international platform CircusNext, to gain broader international publicity.
Therefore, we hope that this year of crisis is also an opportunity, that it will become a year of
intensive development of the industry and will result in many excellent shows that in future seasons will spread in Poland and the world.
The programme of Carnaval Sztukmistrzów – The Polish Incident includes outdoor shows and acts of varying scale – from one-person busker-like performances to huge theatrical productions. Among them are two productions of the winners of the contest for an outdoor circus show which we held at the start of the year and 5 contest submissions with the highest score and three submitted outside the contest. There are currently 10 shows in production, and we will see them twice in September. Lublin’s audiences will watch them live between 17-20 September. The presentations will be followed by talks and meetings with the artists. From September 21, we will present the recorded performances as an online festival. Every day you will watch one performance.
“The Polish Incident” is also a unique opportunity for the Polish circus artists to meet and integrate as we work with artists from various parts of Poland: Szczecin, Wrocław, Warsaw, Olsztyn, Lublin. During the festival, we want to present the artists taking part in the festival with the possibilities of further development and breaking through to international stages.
An opportunity to do will be an information meeting dedicated to one of the most prestigious international contests addressed to creators and artists of contemporary circus – CircusNext, represented in Poland by Workshops of Culture. Polish artists will find out what the process of selection and evaluation of submissions looks like and how are the shows produced within the CircusNext programme.
Show premieres are the principal element of this year’s festival, but we are not forgetting the ludic character of the festival and busker performances, which Carnaval’s regular visitors know well and look forward to every year. Unfortunately, we will not meet buskers in the streets, but we will be able to watch them perform four special acts on a dedicated outdoor stage.
Another integral part of Carnaval Sztukmistrzów is Urban Highline Festival which because of the pandemic will be a little limited this year.
The spaces in which we will hold the performances of this year’s edition of Carnaval Sztukmistrzów are semi-open and must meet specific requirements because of sanitary restrictions. Those will be the courtyard of the Lublin castle, patio of Workshops of Culture in Lublin, the courtyard in the building of the Marcia Curie-Skłodowska University’s Faculty of Pedagogy, Perła Brewery stage.
More information about ticket prices and purchases will be published soon on the festival’s website at sztukmistrze.eu
🔹🔹🔹
Organiser:
Workshops of Culture in Lublin
Grodzka 5a
20-112 Lublin
http://www.en.warsztatykultury.pl/
http://en.sztukmistrze.eu

Szczegóły

Start:
17 września: 00:00
Koniec:
30 września: 00:00
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce

Carnaval Sztukmistrzów
Grodzka 5a, Lublin, Polska
+ Google Map

Zostaw komentarz